Godziny Otwarcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

Home|No breadcrumbs

Pracownia USG

W Pracowni USG wykonujemy badania na wysokiej klasy aparacie marki Siemens model Acuson NX3 Elite z 2018 roku.

Ultra­so­no­gra­fia, USG jest to bada­nie narzą­dów wewnętrz­nych za pomocą fal ultra­dź­wię­ko­wych. Lekarz otrzy­muje obraz orga­nów w cza­sie rze­czy­wi­stym, może obser­wo­wać ich ruch, wiel­kość i kształt. Dzięki wyko­rzy­sta­niu ultra­so­no­gra­fii ist­nieje moż­li­wość wykry­cia wielu cho­rób w bar­dzo wcze­snym sta­dium, w tym nowo­two­rów. Naj­now­sze apa­raty mają moż­li­wość przed­sta­wie­nia obrazu prze­strzen­nego w tech­no­lo­gii 3D i 4D.

Nasza pracownia posiada nowo­cze­sny apa­rat ultra­so­no­gra­ficzny marki Siemens model Acuson NX3 Elite z 2018 roku, wypo­sa­żony w wyso­kiej jako­ści sondy do bada­nia m.in. narzą­dów jamy brzusz­nej, serca (echo serca, dop­pler), tarczycy, piersi, stawów. Dzięki temu ist­nieje moż­li­wość szyb­kiego zdia­gno­zo­wa­nia wielu scho­rzeń. Wszyst­kie bada­nia są wyko­ny­wane zgod­nie ze stan­dar­dami Pol­skiego Towa­rzy­stwa Ultra­so­no­gra­ficz­nego.